จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของตำบลโคกมะม่วง เราได้เห็นการประกอบอาชีพของประชากรในชุมชนในหลายๆด้าน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและมีอาชีพเสริมด้านอื่น ๆบ้าง เช่น การทำโรงเพาะเห็ด การทอเสื่อกก  การแปรรูปผลไม้ และอื่น ๆ จึงทำให้เรานำเอาอาชีพหลักและอาชีพเสริมของเกษตรกรในชุมชนมาทำเป็นโครงการเพื่อเสนอกับผู้นำชุมชนในการคัดเลือกโครงการที่คาดว่าจะเหมาะสำหรับประชากรในชุมชนและจะสามารถยกระดับการประกอบอาชีพนั้น ๆให้มีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป โดย เกษตรกรบางกลุ่มก็ใช้เวลาว่างทอเสื่อกก และผลิตภัณฑ์จากต้นกก แต่ยังคงเป็นแบบพื้น ๆ เกษตรกรยังขาดความรู้ในด้านนี้อีกมากเราควรให้การส่งเสริมมากขึ้น

การทำโรงเพาะเห็ดก็ยังเป็นแค่ครัวเรือนบางครัวเรือน เราควรจะส่งเสริมให้เกษตรกรที่ว่างงานและสนใจ ได้มีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกหนึ่งอาชีพได้  การแปรรูปผลไม้ก็เช่นกัน ส่วนใหญ่แล้ว เกษตรกรในพื้นที่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ จึงทำให้มีผลไม้มากมาย และบางครั้งก็เกิดการล้นตลาด ราคาตกต่ำ ถ้ามีโครงการแปรรูปผลไม้มาช่วยเกษตรกร ก็จะช่วยให็สามารถกระจายสินค้าได้มากขึ้น เพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับเกษตรกร

                 

 

อื่นๆ

เมนู