ข้าพเจ้า นายณัฐพล แสนเสน่ห์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดคณะวิทยาการจัดการ MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประจำตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ วันที่ 13 มิถุนายน 2564  ได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขนุน  และมีการสาธิตการทำปุ๋ยจากเศษขนุนที่เหลือจากการแปรรูป และทำน้ำยาไรแมลงกิจกรรมครั้งนี้ชาวบ้านให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างมาก เป็นกิจกรรมการสงเสริมด้านอาชีพให้มีรายได้และนำไปพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมการแปรรูปจากขนุน

กิจกรรมการทำปุ๋ย

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปกิจกรรมครั้งนี้เป็นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประจำตำบลโคกมะม่วงเพื่อสร้างศักยภาพให้ชุมชนและตำบลส่งเสริมอาชีพและรายได้ที่ดีขึ้นต่อไป

อื่นๆ

เมนู