ดิฉัน นางสาววันวิสาข์ ฤทธิทิศ ประเภท

ประชาชน เป็นผู้ปฎิบัติงานตำบลโคกมะม่วงอำเภอปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์

ในลงพื้นที่สำรวจพบว่าคนในชุมชนมีทั้งที่ประกอบอาชีพเกษตกรทำนาทำไร่ทำสวนคิดเป็นร้อยละ41.6อาชีพรับจ้างทั่วไปคิดเป็นร้อยละ52.7และการว่างงานคิดเป็นร้อยละ5.5จะเห็นได้ว่ามีในชุมชนมีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปรองลงมาคือเกษตรกร

ปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่คือ

1.1ปัญหาปากท้อง รายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย

2.ปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำทำให้เกิดการขาดทุนรายรับไม่พอรายจ่ายในการลงทุนทำการเกษตร

3.ปัญหาหนี้สิน

4.ปัญหาการไม่มีไฟฟ้าในแหล่งการเกษตร

5.ปัญหายาเสพติด

 

อื่นๆ

เมนู