วิเคราะห์ข้อมูล ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จัง หวัดบุรีรัมย์ โดย นางสาวคัทลียา เสนาฤทธิ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ MS06

ในของประจำเดือนมีนาคม ทางผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำทีม ได้มีหารวางแผนประชุมการวิเคราะห์การทำงานเพื่อที่จะเขียนโครงการนำเนอต่อผู้นำชุมชน และยังได้มีการลงพื้นที่ทำการเกษตรของชุมชุนตำบลโคกมะม่วง อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ทำการลงพื้นที่ก็จะมี ไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง สวนมะม่วง สวนลำไย เป็นต้น

ทั้งนี้ยังได้มีการพูดคุยกับเจ้าของสวนถึงปัญหาต่างๆ ทั้งภัยแล้ง เกิดโรคระบาดทางผลผลิตทางการเกษตร ปัญหาเศรษฐกิจทำให้ผลผลิตมีราคาผลผลิตตกต่ำ

 

 

อื่นๆ

เมนู