ข้าพเจ้านางสาวอภิญญา จันสองศรี ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ประชุมในเรื่องของการรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนและได้เข้าไปพบปะผู้ใหญ่บ้านและทีม อสม.ในชุมชน ซึ่งทุกคนให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้มองเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ส่วนใหญ่มักทำอาชีพเกษตรกรและจะออกจากบ้านไปไร่ ไปสวน แต่เช้าตรู่กลับมาอีกที่ก็ช่วงสายเพื่อมาพักผ่อนกินข้าวกินปลากับครอบครัว

การสำรวจสถานการณ์โควิด(COVID-19)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ได้ลงพื้นที่สำรวจประชากรในตำบลโคกมะม่วงเกี่ยวกับผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด วิกฤติเศรษฐกิจที่เป็นผลสืบเนื่องจากวิกฤติโรคระบาดดังกล่าว ทำให้ผู้คนทุกกลุ่มทุกระดับต้องปรับตัว หลายคนที่ตกงานจนไม่มีกำลังทรัพย์และกำลังซื้อเพียงพอที่จะอยู่ในเมืองที่ค่าครองชีพสูงอย่างกรุงเทพฯ อาจต้องตัดสินใจเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งบางคนยังต้องกักตัวอยู่

9 ข้อปฏิบัติตน เมื่อเดินทางถึงภูมิลำเนา บางจังหวัดต้องกักตัวเอง 14 วัน

1. วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน หากพบว่า มีไข้ อุณหภูมิมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้ไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือแจ้ง 1422 เพื่อประสานการรับตัว

2. ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มีน้ำและสบู่ ให้ลูบมือด้วย เจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ ปิดปากปิดจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอ จาม

3. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ และควรอยู่ห่างจากคนอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หรือ 1-2 ช่วงแขน หรือใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด

4. ให้แยกห้องนอน ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ โทรศัพท์ รวมทั้งให้แยกทำความสะอาด

5. จัดให้มีน้ำดื่ม แยกเฉพาะ แยกการรับประทานอาหาร ไม่รับประทานร่วมกับคนในครอบครัว และเก็บล้างภาชนะด้วยน้ำยา ล้างจาน ผึ่งให้แห้งและตากแดด

6. ให้แยกขยะเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียว ขวด เป็นต้น และแยกขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ซึ่งในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมและทำลายเชื้อโดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น และทำลายเชื้อโดยราดด้วยน้ำยาฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น นำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป

7. ให้แยกการใช้ห้องส้วมกับคนในครอบครัว หากแยกไม่ได้ ควรใช้ห้องส้วมเป็นคนสุดท้าย และให้ทำความสะอาดทันทีหลังใช้ส้วม ให้ปิดฝาทุกครั้งก่อนกดชักโครกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

8. กรณีจำเป็นต้องพบปะผู้อื่น ให้ใช้หน้ากากอนามัย ซึ่งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ให้ทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยสบู่และน้ำทันที

9. งดกิจกรรมนอกบ้าน งดการสังสรรค์ งดไปในที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ

วิดีโอ:MSO6 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู