การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯประจำเดือนกุมภาพันธ์ ตำบลโคกมะม่วงอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวอรวรรณ บุญศรี ประเภทประชาชน ตำบลโคกมะม่วงอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ MS06 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

บ้านปลื้มใต้หมู่ที่ 9 เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรดินที่มีแร่ธาตุ ซึ่งสามารถปลูกพืชได้หลายชนิดให้งอกงาม มีแหล่งน้ำใต้พื้นดินที่สมบูรณ์หรือที่เรียกว่าบ่อบาดาล วิถีชีวิตของคนในชุมชนจะอยู่ในไร่ตั้งแต่เช้าถึงค่ำ

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม บ้านปลื้มใต้หมู่ที่ 9 เป็นการสอบถามระดับบุคคลและครัวเรือน ซึ่งข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลโดยละเอียดแบบฟอร์ม 01 และ 02 การสำรวจพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่คนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ปลูกลำไย ข้าวโพด ขนุน มันสำปะหลัง ทุเรียน ทำนา

โดยเป้าหมายการผลิตเพื่อจำหน่ายและส่งออกให้พ่อค้าคนกลางเป็นส่วนมาก มีบางครัวเรือนที่ผลิตเพื่อจำหน่ายและบริโภคเอง ปัญหาหลักที่พบในชุมชนคือไฟฟ้าเข้าไม่ถึงพื้นที่ทำการเกษตรในบางพื้นที่ แต่ทั้งนี้เกษตรกรก็ได้แจ้งความประสงค์ไปที่การไฟฟ้าก็ยังไม่ได้รับความคืบหน้าแต่อย่างใด อีกทั้งยังมีปัญหารองบางปีผลิตสินค้าล้นตลาดทำให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ซึ่งทำให้เกษตรกรไม่มีทางเลือก

ความต้องการในการพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่พบว่าต้องการแหล่งส่งออกสินค้าทางการเกษตรภายในชุมชนที่มั่นคง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรชุมชน

จากการลงพื้นที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและประชาชนที่ให้ความช่วยเหลือและต้อนรับในการลงพื้นที่เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู