การปฎิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือนกมุภาพันธ์ต.โคกมะม่วงอ.ปะคำจ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาววันวิสาข์ ฤทธิทิศ ประเภทประชาชน ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

บ้านเริงแก้ว ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

เป็นหนึ่งให้7หมู่บ้านของตำบลที่แยกตัวออกมาได้นานโดยมีทั้งหมด224หลังคาเรือนเป็นหมู่บ้าน

ขนาดใหญ่สะดวกและง่ายต่อการดูแล

ผู้ใหญ่บ้าน ม.8ชื่อนายบุญ เจริญศิลป์ เป็นผู้ดีแลลูกบ้านชาวบ้านบ้านเริงแก้วมีการดูแลสอบถามกันอย่างครอบครัวหากมีการเข้ามาขอทำแบบสอบถามต่างๆๆต้องขออนุญาติผ่านผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นค่ะ

อาชีพของชาวบ้านในหมู่8บ้านเริงแก้วส่วนใหญ่แล้วจะทำอาชีพการเกษตรเนื่อจากแต่ละบ้านมีที่ไร่ที่นาปลูกผักสวนครัวไว้กินตามบ้านเพื่อจำหน่ายออกนอกพื้นที่

ในบริเวณรอบๆๆหมู่บ้านจะมีร้านค้าให้บริการ3ร้านกระจายอยู่บริเวณต่างๆของหมู่บ้านมีปั้มน้ำมันบรการด้วยนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลการสัญจรในหมู่บ้านค่อยข้างสะดวกเพราะเป็นถนนคอนกรีดทั้งหมด

ทั้งทั้งนั้นนะค่ะขอบคุญพระคุณผู้ใหญ่บ้านบุญเจริญศิลป์เป็นอย่างมากนะค่ะที่ให้บริการต้อนรับคณะกลุ่มผู้สำรวจเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู