ข้าพเจ้านางสาวนภสร ศิริประภา ประเภทนักศึกษา  ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในหลักสูตร  MS06 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์”  วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อการพัฒนาทักษะการแปรรูปผลไม้ของชุมชนให้มีความหลากหลาย เป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวด้านเกษตร ที่เป็นจุดเด่นของพื้นที่ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

เราได้มีการขยายผลสู่ความยั่งยืนให้กับชุมชนดังนี้

1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำให้เราทราบว่าตำบลโคกมะม่วงมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่เยอะแต่ก็มีหลายกลุ่มที่ยังไม่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจ นั่นเป็นเพราะว่าขาดการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี  เราจึงได้นำการบริหารจัดการกลุ่มที่ดีมาสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยลงไปสอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกจนถึงขนวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ นอกจากนี้เรายังไม่ลืมที่จะสอนด้านการทำบัญชีและการทำการตลาดออนไลน์ ให้องค์ความรู้และพาชาวบ้านทำจนกระทั่งกลุ่มวิสาหกิจสามารถทำได้เอง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตเมื่อโครงการของเราจบลงแล้ว

       

2 กลุ่มประชาชนในพื้นที่ที่ทำงานภายใต้โครงการ U2T กับเรา ประชาชนกลุ่มนี้จะเป็นประชาชนต้นแบบที่จะคอยนำองค์ความรู้นำวิชาการมาสู่ชุมชนและคอยช่วยพัฒนาชุมชนสืบต่อไป

3 การขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียง เราได้วางแผนการขยายผลไว้ว่าจะขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เครียนที่มีสภาพภูมิประเทศและผลผลิตทางการเกษตรที่คล้างคลึงกัน นั่นก็คืออำเภอโนนสุวรรณ เพราะอำเภอโนนสุวรรณมีพื้นที่ติดกับตำบลโคกมะม่วง มีสภาพภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นสภาพดิน สภาพน้ำ และมีผลผลิตทางการเกษตรที่คล้ายกันอีกด้วย

      

4 การจัดทำคู่มือใว้ให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างต้นแบบในการพัฒนาให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ความรู้ติดตาม แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด และปรับปรุงให้เหมาะสม

 

 

อื่นๆ

เมนู