ข้าพเจ้า นางสาวอภิญญา จันสองศรี ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการนัดหมายประชุมประจำเดือน มีนาคม เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ในที่ประชุมครั้งนี้ด้วย ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ชุมชน หรือ SWOT Analysis ตำบลโคกมะม่วง โดยสรุปได้ดังนี้

  • (S)Strengths = จุดแข็ง ชุมชนมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และการทำเกษตร 100% ผู้นำมีการจัดประชุมประจำเดือน
  • (W)Weaknesses = จุดอ่อน คนในชุมชนขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี ขาดรายได้ มีปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท บางคนไม่มีที่ดินทำกินก่อนให้เกิดหนี้สิน
  • (O)Opportunities = โอกาส มีภาครัฐให้การสนับสนุน มีการรวมกลุ่มการทำอาชีพ
  • (T)Threats = อุปสรรค ความเคลื่อนไหวทางความคิด รายได้น้อยกว่ารายจ่าย ขาดความต่อเนื่องของภาครัฐที่ให้การสนับสนุน การเดินทาง ระยะเวลา สถานที่ เงินไม่เอื้ออำนวย

           วันที่ 13 มีนาคม 2564 ได้มีการลงพื้นที่สำรวจชุมชนบ้านปลื้มพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าชุมชนมีการทำเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น ข้าวโพด มันสำปะหลัง ลำไย ทุเรียน ฝรั่ง ขนุน และยางพารา ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก พูดถึงเรื่องการทำเกษตรแล้ว สิ่งที่จะต้องมาควบคู่และต้องเตรียมให้พร้อมนั่นก็คือเรื่องน้ำ ซึ่งน้ำในชุมชนบ้านปลื้มนั้นมีมากมายและเพียงพอต่อการทำเกษตรแน่นอนค่ะ

วิดีโอ : MS06 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู