ส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน การเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่18  หมู่บ้านเริงทรัพย์  ตำบลโคกมะม่วง

          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้านางสาวกานต์ชนก แสวงผล บัณฑิตจบใหม่ และทีมงาน ได้ลงพื้นที่บ้านปลื้ม ในพื้นที่เขตตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆในแต่ละครัวเรือน เพื่อนำมาคิดวิเคราะห์และพัฒนาหมู่บ้านต่างๆในตำบลโคกมะม่วง

ประชาชนในพื้นที่บ้านปลื้มส่วนมากจะประกอบอาชีพเกษตรกร  ปลูกพืชสวน เช่น สวนลำไย มะม่วง มะขาม ทุเรียน อีกทั้งยังนิยมปลูกพืชไร่ เช่น ไร่มันสำปะหลังและไร่ข้าวโพดในบางครัวเรือนอีกด้วย

ในหมู่ที่ 18 หมู่บ้านเริงทรัพย์ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งใน 22 หมู่บ้าน ของตำบลโคกมะม่วง โดยมีจำนวนประชากร 523 คน 124 ครัวเรือน หมู่บ้านเริงทรัพย์เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง มีผู้ใหญ่บ้าน วิษณุ จำจิต เป็นผู้นำชุมชน

จากที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 18 หมู่บ้านเริงทรัพย์ ตำบลโคกมะม่วง ได้พูดคุยกับกลุ่มชาวบ้านที่เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า ในครัวเรือน เพื่อนำขายภายในชุมชนและส่งออกขายสู่ตลาดในอำเภอนางรอง กลุ่มชาวบ้านได้รับความรู้ด้านการเพาะเห็ดจากการลงพื้นที่จัดกลุ่มอบรมจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง การเพาะเห็ดนางฟ้านี้สามารถส่งเสริมและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่คนในหมู่บ้าน อีกทั้งยังสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่ว่างงานและผู้สูงอายุภายในหมู่บ้านอีกด้วย

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่ 18 หมู่บ้านเริงทรัพย์ และผู้ใหญ่บ้านอีกทั้ง 22 หมู่บ้าน ในตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล อีกทั้งยังร่วมพูดคุยถึงปัญหาและความต้องการที่จะพัฒนาในแต่ละชุมชนในด้านต่างๆ เพื่อให้ทีมของข้าพเจ้าได้นำไปวิเคราะห์และพัฒนาในแต่ละหมู่บ้านต่อไป

อื่นๆ

เมนู