ข้าพเจ้า นางพีรลักษณ์  แคว้นเขาเม็ง  ประเภท ประชาชน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

จากการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลของข้าพเจ้าและทีมงาน ตำบลโคกมะม่วงรวมทั้งหมด 22 หมู่บ้าน พบว่าส่วนใหญ่ประชากรในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยแต่ละหมู่บ้านจะมีความโดดเด่นในแต่ละเรื่อง ข้าพเจ้าจะขอนำเสนอครอบครัวหนึ่งในพื้นที่หมู่ 18 บ้านเริงทรัพย์ ที่เราลงไปเก็บข้อมูลและพบว่า ครอบครัวนี้ทำเกษตรอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ เน้นการผลิตโดยปราศจากสารเคมี ภายใต้เนื้อที่ สามสิบกว่าไร่ และทำเกษตรผสมผสาน ทำนาบางส่วน มีการปลูกสวนผลไม้ มีลำไย ทุเรียน เงาะ มะม่วง  ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครอบครัวและขายในตลาดในหมู่บ้าน เป็นการสร้างรายได้เสริมอีกด้าน

มีการขุดสระน้ำไว้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ประโยชน์จากสระน้ำ ก็ได้มีการเลี้ยงปลากระชังควบคู่ไปด้วย มีการนำเศษไม้ หรือไม้ที่มีในพื้นที่มาเผาถ่านเพื่อเก็บไว้ใช้ในครัวเรือนหากมีปริมาณมากก็สามารถนำไปจำหน่ายในหมู่บ้านได้อีก ส่วนรายได้หลักก็มาจากการทำไร่ข้าวโพด ซึ่งเกษตรกรครัวเรือนนี้เน้นการใช้สารจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการทำเกษตร ลดการใช้สารเคมี และโดยภาพรวมแล้ว เกษตรกรในชุมชนนี้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรคล้ายๆกันปัจจุบันเน้นในเรื่องการทำไร่ข้าวโพด และมันสำปะหลัง แต่ก็ยังมีผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น แตงโม องุ่น พริก ฯลฯ ไว้ให้เราเก็บข้อมูลเพิ่มในลำดับต่อไป

 

ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้นำหมู่บ้าน ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ที่คอยให้ความช่วยเหลือและประสานงานให้ในการลงเก็บข้อมูล ทั้ง 22 หมู่บ้าน

อื่นๆ

เมนู