การสำรวจโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลโคกมะม่วง โดย นางสาวอรวรรณ บุญศรี

ในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตรมากมายเช่น มันสําปะหลัง ขนุน มะม่วง ลำไย ข้าวโพด แต่ยังประสบปัญหาเรื่องราคาสินค้า ซึ่งทำให้ชาวสวนมีความกังวลเป็นอย่างมากในการผลิตสินค้าในแต่ละปี เพราะต้องรู้ราคาตลาดซึ่งตกต่ำมาเป็นระยะเวลายาวนาน

ในเดือนเมษายนข้าพเจ้าและทีมได้เล็งเห็นปัญหาของชุมชนและได้ทำการประชุมเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  ซึ่งมีอยู่แล้วในพื้นที่ของชุมชนเช่น ลำไย ขนุน ข้าวโพด มะม่วง เห็ดเสื่อกกและปลาร้า เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนใน 6 รูปแบบ ของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเตรียมนำเสนอผู้นำชุมชน ภายในเดือนเมษายนนี้ เพื่อเลือก 1 โครงการที่จะเป็นเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ในชุมชนต่อไป

อีกทั้งในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย และชาวบ้านในแถบพื้นที่ยังพบปัญหาสินค้าล้นตลาดเนื่องจากโควิด 19 สิ่งที่ชาวบ้านจะได้รับความช่วยเหลือคือการหาแหล่งตลาดที่มีความมั่นคงในการส่งออกสินค้าทางการเกษตรและการยกระดับสินค้าเพื่อการแปรรูปเพื่อผลิตสินค้าที่มีอยู่แล้วให้มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู