ข้าพเจ้า ว่าที่ ร.ต.หญิงปวีณา มีเทียน  ประเภท บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ

1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแล้วให้ประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน บ้านหนองพังศรี หมู่ 8 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

บทนำ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ บ้านหนองพังศรี หมู่ที่ 8 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป  ภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชน  ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน และสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19

เนื้อเรื่อง

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ บ้านหนองพังศรี หมู่ที่ 8 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์  การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นทางด้านการประกอบอาชีพในหมู่บ้าน พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาทำไร่ โดยรายได้หลักมาจากการทำนา ต้นทุนการผลิตมาจากของตนเองและบางส่วนมีการกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน  และรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพเสริม ในส่วนของผู้สูงอายุจะว่างงานรอรับเงินใช้จากบุตรหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัด ในหมู่บ้านมีกลุ่มเปราะบาง 1คนโดยเป็นผู้ป่วยติดเตียงเพศหญิง  ภาระหนี้สินส่วนมากของคนในชุมชนจะเป็นหนี้ ธกส. และสหกรณ์ กู้ยืมมาลงทุนด้านการทำนาและทำไร่ เงินออมส่วนมากจะเป็นกองทุนเงินล้าน ทรัพยากรในชุมชนที่สำคัญ คือหนองน้ำ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่มี เพราะทางหมู่บ้านมีการจัดการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะ การจัดการระบบประปา  การจัดการน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง  และการจัดการปัญหาด้านสังคมในชุมชนค่อนข้างดี มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในชุมชน มีการประชุมหารือในการแก้ปัญหา ผู้นำชุมชนเข้ามาไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาหากมีข้อโต้แย้งในชุมชน  ในส่วนของการได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 นั้น กระทบไปทางด้านรายได้ของประชาชนชุมชนเป็นอย่างมาก ไม่มีรายได้เสริมจากการไปรับจ้างทั่วไป หลายคนวิตกกังวล และเครียด เกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19  ส่งผลให้ไม่สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ รวมถึงการจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือน เดินทางไปไหนค่อนข้างลำบาก

อื่นๆ

เมนู