ข้าพเจ้า นางสาวศิรินทรา เลิศล้ำ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

   การปฏิบัติงานในเดือนนี้ เป็นการจัดกิจกรรม “U2T COVID-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ทางทีมงานจึงมีการประชุมและวางแผนการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆ และวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้มีการลงพื้นที่ทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม

   ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ทีมงานได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “U2T COVID-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” ที่ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านไทยเจริญ โดยเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 (COVID-19) และการฉีดวัคซีน
โดยมีหัวข้อปัจจัยหลักในการประชุมดังนี้
1.วัคซีนคืออะไรและป้องกันอย่างไร
2.ประโยชน์ของวัคซีน
3.ข้อปฏิบัติตัว ก่อนฉีดวัคซีนและหลังฉีดวัคซีน ปฏิบัติอย่างไร
เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันตนเองจากการเข้าสังคม การรับรู้ข่าวสารจากสื่อ SOCIAL MEDIA อย่างมีสติ การเตรียมความพร้อมและข้อควรปฏิบัติในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19) ลดความวิตกกังวลจากการฉีดวัคซีน เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และมีการนำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ ภายในตำบล

   ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่ให้การร่วมมือเป็นอย่างดี จึงทำให้กิจกรรมผ่านไปด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู