ข้าพเจ้านางสาวบุษรินทร์ ศรีแพน ประเภทนักศึกษา

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบล เเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทนำ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด ในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านไทยเจริญ ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำจ.บุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้กับคนในชุมชน เกี่ยวกับการป้องกันโควิด เเละการฉีดวัคซีน

เนื้อเรื่อง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.40-10.00 น. เริ่มกิจกรรม ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด โดยอาจารย์ผกามาศ บุตรสาลี และคณะได้กล่าวเปิดงานและแนะนำทีมงาน และรายละเอียดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน

10.00-11.00 น. มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 โดยนางสาวปฏิมาพร แป่มจำนัก และนางสาวปวีนา มีเทียน มีเนื้อหาคร่าวๆดังนี้

1.ความหมายของวัคซีน วัคซีนคือสารที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับเชื้อโควิด-19

2.สถานการณ์วัคซีนและการระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทยในปัจจุบัน

3.ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนที่ถูกต้อง เช่น การฉีดวัคซีนไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้ 100 เปอร์เซ้นต์

4.กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการฉีดวัคซีน

5.การเตรียมตัวก่อน-ระหว่าง-หลังการฉีดวัคซีน

6.อาการข้างเคียง

จากการดำเนินกิจกรรม พบว่าประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วม กิจกรรมU2T สู้ภัยโควิด เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่เกินที่รัฐบาลกำหนดในการร่วมกิจกรรม คือ 50 คน และจากการสอบถามประชาชนมีความตระหนักและมีวิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างดี เช่นการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปที่สาธารณะ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเข้ารับฉีดวัคซีน

   

   

   
   

อื่นๆ

เมนู