ข้าพเจ้า นางสาวศิรินทรา เลิศล้ำ ประเภทบัณฑิตจบใหม่
หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน หมู่ 2 บ้านถนนหัก ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
จากที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ชุมชนแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม รายได้มาจากอาชีพ คือ การทำนา ทำสวน ทำไร่ และรับจ้างทั่วไป อีกทั้งยังเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งประกอบด้วย 1)บ้านแปรรูปไม้สัก 2)ที่พักสงฆ์อุดมธรรม 3)ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 4)บ้านปูนปั้น 5)บ้านจักสาน 6)บ้านพอเพียง 7)สระบัวกระจับ 8)บ้านกล้วยกล้วย 9)กลุ่มสัมมาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 10)ทุ่งบัวหลวง 11)บ้านโฮมสเตย์
ความต้องการในการพัฒนาของชุมชนคือ การอบรมให้ความรู้ในการสร้างอาชีพ เพื่อต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และอบรมในเรื่องการทำการตลาดออนไลน์ นำเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมในด้านการขายให้แก่ชุมชน
ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชน นายวุฒิ บุญทีฆ์ (ผู้ใหญ่บ้าน) ที่ให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลและประสานงานกับคนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี อีกทั้งยังให้การต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ทำให้การทำงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

Sirintra เห็นแล้ว

อื่นๆ

เมนู