ข้าพเจ้านางสาวสุพรรษา อดทน ประเภทนักศึกษา

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบล เเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

บทนำ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ บ้านหนองพังศรี คุ้มบุลำดวน หมู่ที่ 8 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป  ภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชน  ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน และสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19

เนื้อเรื่อง

ข้าพเจ้าได้ลงเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเริ่มเก็บข้อมูลจากบ้านหนองพังศรี คุ้มบุลำดวน หมู่ที่ 8 เป็นหมู่บ้านแรก  ซึ่งก่อนการลงสำรวจแบบสอบถามในแต่ละพื้นที่นั้น  ข้าพเจ้าได้ทำการติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่หรือผู้นำชุมชน ให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งลูกบ้านให้ทราบก่อนทำการสำรวจ ซึ่งการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลหมู่บ้านนั้น พบว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านในชุมชนจะประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเป็นหลัก ทั้งเพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภคและจำหน่าย และมีรับจ้างบ้างบางส่วน  การสำรวจเป็นไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลต่าง ๆ

 

 

อื่นๆ

เมนู