ข้าพเจ้า นางสาวบุษรินทร์ ศรีแพน ประเภทนักศึกษา ต.ไทยเจริญ

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ

1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแล้วให้ประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านโคกลอย หมู่ที่ 3 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

บทนำ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่บ้านโคกลอย หมู่ที่ 3 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป  ภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชน  ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน และสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19

เนื้อเรื่อง

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ บ้านโคกลอย หมู่ที่ 3 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์  การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นทางด้านการประกอบอาชีพในหมู่บ้าน พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาทำไร่ โดยรายได้หลักมาจากการทำนา ต้นทุนการผลิตมาจากของตนเองและบางส่วนมีการกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน  และรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพเสริม  ภาระหนี้สินส่วนมากของคนในชุมชนจะเป็นหนี้ ธกส. และสหกรณ์ กู้ยืมมาลงทุนด้านการทำนาและทำไร่

ในส่วนของการได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 นั้น กระทบไปทางด้านรายได้ของประชาชนชุมชนเป็นอย่างมาก ไม่มีรายได้เสริมจากการไปรับจ้างทั่วไป หลายคนวิตกกังวล เกิดความเครียด เกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19  ส่งผลให้ไม่สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ รวมถึงการจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือน เดินทางไปไหนค่อนข้างลำบาก

อื่นๆ

เมนู