ข้าพเจ้านาย วิริยะ เกาะสูงเนิน
ประเภท ประชาชน ตำบลไทยเจริญ

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมสรุปข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาตามเป้าหมาย หลังจากที่ได้เข้าสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

วันที่ 18 เมษายน 2564. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้เข้ารวมสรุปข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายจะมีอยู่3หัวข้อหลักคือ

1.ระบบเศรษฐกิจในชุมชน

2.กลุ่มอาชีพในชุมชน

3.สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อยอดชุมชน

โดยสรุปหัวข้อและออกนำเสนอเพื่อหาข้อสรุปและนำไปพัฒนาในชุมชนและให้เกิดประโยชน์ในชุมชนนั้นๆ

 

 

อื่นๆ

เมนู