ข้าพเจ้า นางสาวพัชริดา ฤทธิ์ธวัช ประเภทประชาชน   ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ                                                                                  ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ในเดือนนี้ไดมีการลงสำรวจชุมชนและ                                                                                                                            ลงพื้นที่รณรงค์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม   2564

ภายในเดือนนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์โควิด 19 หรือ Covid Week ได้มีกาจัดประชุมและให้ความรู้                                                                                    กับคนในชุมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน วัคซีนมีความสำคัญอย่างไร ประโยชน์ของวัคซีน                                                                                                                            และการปฎิบัติตัวก่อนฉีดและหลังฉีดวัคซีนดูแลตนเองและสมาชิกในครัวเรือน                                                                                                                                  และได้มีการเดินรณรงค์แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้คนในชุมชน                                                                                                                                และมีการลงพื้นที่สำรวจความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์ในชุมชน                                                                                                              พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการศึกษาและออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์ชุมชน                                                                                                                                        มีการศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาปรับและแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 


 

 

 

 

 

 

     วีดีโอการลงพื้นที่

อื่นๆ

เมนู