ข้าพเจ้านายวิริยะ เกาะสูงเนิน ประเภทประชาชน ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม U2T ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด
ได้ให้ความรู้ประชากรในชุมชนเกี่ยวกับโควิด-19
และวิธีป้องกันโควิด-19
โดยมีหัวข้อปัจจัยหลักในการประชุม

1.วัคซีนคืออะไรและป้องกันอย่างไร

2.ประโยชน์ของวัคซีน

3.ข้อปฏิบัติตัว ก่อนฉีดวัคซีนและหลังฉีดวัคซีน ปฏิบัติอย่างไร

โควิด-19 แพร่ระบาดผ่านทางละอองจากทางเดินหายใจ ในขณะผู้ติดเชื้อ ไอ จามหรือพูด

วิธีแก้ สวมใส่หน้าการอนามัย หมั่นล้างมือหรือใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ เจลล้างมือถูมืออยู่เสมอ

หรือฉีดวัคซีนกันโควิด-19
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิตได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นภาวะฉุกเฉินของโลก จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลกกว่าร้อยล้านคน มีผู้เสียชีวิตมากกว่าสองล้านคน โดยในปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนรวมทั่วโลกแล้วกว่า 100 ล้านโดส สำหรับประเทศที่มีการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 มากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ ประเทศจีน และอังกฤษตามลำดับ

ในการลงพื้นที่ผู้นำในชุมชนและชาวบ้านในชุมนมได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กิจกรรมจึงผ่านไปได้ด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู