โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ข้าพเจ้า นายวชิรภรณ์ ทรัพย์สุนทร ประเภทประชาชน ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จ.บุรีรัมย์

บทนำ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจพืชเเละสัตว์ ในพื้นที่บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 10 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์เพื่อสำรวจ เเละเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น

เนื้อเรื่อง

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจพืชและสัตว์ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ซึ่งก่อนการลงสำรวจในแต่ละพื้นที่นั้น ข้าพเจ้าได้ติดต่อกับผู้นำชุมชน ซึ่งการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลหมู่บ้านนั้นพบว่า

พืชที่เกษตรกรปลูก
พืชไร่ : ข้าว  อ้อย มันสำปะหลัง ยาง ต้นปาร์ม
พืชสวน : ลำใย มะม่วง กล้วย มะพร้าว

สัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยง
จากการสำรวจพบว่าในชุมชนที่นิยมเลี้ยง คือ หนูนา วัว ไก่ หมู ปลา เพื่อใช้บริโภคและจำหน่าย

จากการลงพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้สรุปได้ว่า คนส่วนใหญ่ในชุมชนทำอาชีพเกษตรกร ปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้บริโภคและจำหน่าย และสามารถทำประโยชน์ในด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

อื่นๆ

เมนู