ข้าพเจ้า นายวิริยะ เกาะสูงเนิน ได้ลงพื้นที่สำรวจพืชและสัตร์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ในพื้นที่บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่13 ตำบล ไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ พืชในท้องถิ่น และ สัตว์ในท้องถิ่น พบว่า

เกษตรกรได้ปลูก อ้อย มันสำปะหลัง ยาง ทำนาและพืชผักหลากหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นบ้างส่วนได้แก่ วัว หมู เป็ด ไก่ ปลา เป็นต้น
ทำให้ชาวบ้านในชุมชน มีรายได้ในการจำหน่าย พืชผลและสัตว์ และ เก็บไว้ บริโภคเป็นบ้างส่วน

 

อื่นๆ

เมนู