ข้าพเจ้า นางสาวศิรินทรา เลิศล้ำ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืน

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมคือ การสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ 2 บ้านถนนหัก ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้พบปะชาวบ้านสอบถามเกี่ยวกับอาชีพทั่วไปของชุมชน พบอาชีพที่น่าสนใจ คือ อาชีพปลูกผักขายและได้สอบถามชาวบ้านถนนหัก ชื่อคุณบุญหนา ตองดำ เล่าว่าอาชีพหลักคือทำนา และมีอาชีพเสริมคือปลูกผัก ซึ่งเป็นพืชผักสวนครัว เช่น ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักชี ต้นหอม กะหล่ำปลี และผักไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ) ปลูกไว้เพื่อบริโภคและขายจำหน่าย เป็นผักปลอดสารพิษ ขายให้คนในหมู่บ้านและขายตลาดใกล้บ้าน

ผักสวนครัวมีความสำคัญต่อชาวบ้านใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อประกอบอาหาร ชาวบ้านได้ทำการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคและขายจำหน่ายต่อยอดรายได้เพิ่มเติม ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

 

 

อื่นๆ

เมนู