ข้าพเจ้า ว่าที่ ร.ต.หญิงปวีณา มีเทียน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรนาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ทีมU2Tตำบลไทยเจริญ ได้ประชุมวางแผนการทำงานกันผ่านโปรแกรม Google meet ในการลงพื้นที่ติดตามการทอเสื่อกกเป็น ลายดอกคูณ ที่ชาวบ้านและทีมงานU2Tออกแบบร่วมกัน

ดำเนินการทอเสื่อกกซึ่งเป็นลายประจำกลุ่ม คือลาย ดอกคูณ!! นำต้นกกที่ย้อมจากสีธรรมชาติ ที่ตากแห้งแล้ว นำไปทอเป็นเสื่อกก ทำการแกะลายดอกคูณลงบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ประสานงานกับกลุ่มทอเสื่อกกเพื่อหาตัวแทนในการทอเสื่อลายดอกคูณ

ในการทอเสื่อกกนั้น ต้องกางเชือกกับกี่ (กี่คือชื่อเรียกของอุปกรณ์ทอเสื่อ) ทำการทอเสื่อกกตามแบบที่แกะ โดยต้องค่อยๆทอไปทีล่ะเส้น เก็บลายอย่างละเอียดเพื่อความสวยงามของเสื่อกก

อื่นๆ

เมนู