ข้าพเจ้านายวชิรภรณ์ ทรัพย์สุนทร ประเภทประชาชน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบล เเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนนี้ เป็นการจัดโครงการพัฒนากระบวนการผลิตเสื่อกกแบบครบวงจรเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน
ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่จัดทำโครงการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านไทยเจริญโดยมีกิจกรรมดังนี้
เป็นการประชุมและการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนกลุ่มทอเสื่อกก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญรัตน์ ยุทธสารเสนีย์ และให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ถึงเอกลักษณ์ของชุมชนเป็นหลักและเน้นการสร้างแบรนด์สินค้าของกลุ่ม เช่น ชื่อสินค้า ตราสินค้า สัญลักษณ์ทางการค้า รายละเอียดของสินค้า รายละเอียดส่งเสริมการขาย เป็นต้น

การออกแบบลายเสื้อกก
-สอนวิธีทำลายเสื่อ
-ให้ชาวบ้านจับกลุ่มกันหาลายเสื่อที่เป็นเอกลักษณ์ภายในตำบล
-มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่างตัวชาวบ้านเองกับเจ้าหน้าที่หลายๆท่าน
-ปรึกษากันระหว่างชาวบ้านกับวิทยากร

อื่นๆ

เมนู