1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ
  4. (MS07)การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม หมู่ 12 บ้านปราสาทพร ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

(MS07)การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม หมู่ 12 บ้านปราสาทพร ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

 

ข้าพเจ้านางสาวปฏิมาพร แป่มจำนัก ประเภท กพร. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงฟื้นที่ปฏิบัติงานเมื่อวันที่  5-16 กุมภาพันธ์ 2564 หมู่ที่ 12 บ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

                ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ 12 บ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน (แบบฟอร์ม 02) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการหามาตรการป้องการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

 

                  โดยข้าพเจ้าและทีมงานได้ดำเนินการมอบหนังสือราชการ ที่ อว ๐๑๒๓๔.๕/ว๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่บ้าน ให้แก่ นายสุเทพ ประทุมตรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของชุมในให้ประชาชนรับทราบในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของทีมงาน และสอบถามเกี่ยวข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านนี้ เช่น จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ขอบเขตของหมู่บ้าน  รวมไปถึงความตระหนักของประชาชนต่อการเกิดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 และหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์หนังสือดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบแล้ว ข้าพเจ้าและทีมงานได้ดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างดี โดยตามรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ (แบบฟอร์ม 02) เช่น ส่วนที่ 2 คือแบบสอบเพื่อประเมินความว่าเสี่ยงจากใพฤติกรรมเกี่ยวกับการติดเชื้อโรคโควิด-19 พบว่า ประชาชนส่วนมากมีพฤติกรรมป้องตนเองจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 และมีตระหนักต่อโรคดังกล่าวเป็นส่วนมาก และส่วนที่ 3 แบบสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด-19 ประชาชนสามารถตอบถูกเป็นส่วนมาก เช่น อาการของโรค ช่องทางติดต่อของโรค กลุ่มเสี่ยงของโรค ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 แต่ยังมีบางข้อที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือเข้าใจผิด เช่น ข้อที่ 4 เชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่สามารถติดไปยังทารกในครรภ์ได้หรือมีผลต่อเด็กในครรภ์มารดาหรือทารกแรกเกิด และข้อที่ 5 เชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถทำให้เกิดความเจ็บป่วยในสัตว์ เช่น สุนัข หรือแมวได้ จากการเก็บแบบสอบแสดงให้เห็นว่า ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับการติดต่อในหญิงตั้งครรภ์และสายพันธ์ของโรคโควิด-19 ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดสื่อเสนอความรู้ดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบอย่างถูกต้อง เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามถามสายในหมู่บ้าน หรือ การจัดทำแผนพับความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ให้แต่ละครัวเรือน

          ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

 

  ภาพการปฏิบัติงาน

ภลิ้งวิดีโอการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู