ข้าพเจ้า นางสาววนัสชนก อำพิมพ์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ ๙ และ ๑๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔

ในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ให้รับผิดชอบดูแลและสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ ก่อนการเข้าสำรวจ ปฏิบัติงานได้ทำการขออนุญาตผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านเพื่อลงพื้นที่สำรวจโดยนำแบบฟอร์ม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สอบถามความเป็นอยู่ในชุมชนโดยมีผู้นำชุมชนเป็นผู้ประสานงานไปยังลูกบ้านเพื่อกระจายข่าวว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บข้อมูลในด้านต่างๆในชุมชน ความเป็นอยู่ในชุมชนอาชีพต่างๆที่ประชากรในชุมชนปฏิบัติ  ข้อเด่นข้อด้อยของชุมชน ปัญหาในชุมชนในด้านต่างๆ ว่าประสบปัญหาในเรื่องอะไร และสอบถามความรู้และมาตรการป้องกันปัญหาโรคโควิดที่ระบาดในตอนนี้ด้วย ว่าประชาชนมีความรู้และเข้าใจในโรคโควิด19 และมาตรการในการป้องกันตัวเองอย่างไร การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันอย่างไร

จากแบบสอบถามจะพบว่าประชากรในชุมชนมีอาชีพหลัก คือ ทำนา อาชีพรองคือ ทำไร่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และมีอาชีพเสริมในการทำเสื่อ  แต่ส่วนมากผู้คนจะว่างงาน ส่วนมากในหมู่บ้านจะมีแต่ผู้สูงอายุ ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในชุมชนคือปัญหาน้ำไม่สะอาด และผลจากวิกฤตโรคโควิด19 ทำให้คนในชุมชนขาดรายได้จากการรับจ้างการเป็นลูกจ้างไม่สามารถออกไปทำงานได้เนื่องจากปัญหาโรคโควิท19 อีกทั้งยังไม่มีหน่วยงานไหนจะเข้าไปช่วยเหลือในการดูแลชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานจะนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดังกล่าวไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงวิชาการต่อไป

อื่นๆ

เมนู