ในการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม ปี พ.ศ. 2564 คณาจารย์และลูกจ้างได้มีการประขุมวางแผนการปฏิบัติงานโดยเน้น การสร้างและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มท่อเสื่อกกของชุมชน

โดยได้มีการสรุป การประชุมเบื้องไว้ดังนี้

1. การเตรียมการและสถานที่ในการจัดกิจกรรม เลือกใช้ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

2. การติดต่อประสานงานกับกลุ่มท่อเสื่อกกชุมชน โดยมีกลุ่มท่อเสื่อกก เข้าร่วมประมาณ 20 คน

3. การบรรยายโดยวิทยากรทึ่เชี่ยวชาญ อาจารย์จากมาหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การประชุมและการบรรยายให้ความรู้แก่ชุมชน  

เน้นการสร้างแบรนสินค้าของกลุ่ม เช่น ตราสินค้า  ชื่อสินค้า เป็นต้น  เป็นการให้กลุ่มทอเสื่อกก ได้ออกความคิดเห็น ถึงเอกลักษณ์ของชุมชนเป็นหลัก

อื่นๆ

เมนู