ข้าพเจ้านางสาววนัสชนกอำพิมพ์ ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ได้ปฏิบัติงาน ณ หมู่1 บ้านถนนหัก

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม ปี .. 2564 คณาจารย์และลูกจ้างได้มีการประขุมวางแผนการปฏิบัติงาน โดยเน้นการสร้างและออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มท่อเสื่อกกของชุมชน

โดยได้มีการสรุปการประชุมเบื้องไว้ดังนี้

1. การเตรียมการและสถานที่ในการจัดกิจกรรมเลือกใช้ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่1 บ้านไทยเจริญตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

2. การติดต่อประสานงานกับกลุ่มท่อเสื่อกกชุมชนโดยมีกลุ่มท่อเสื่อกกเข้าร่วมประมาณ 20 คน

3. การบรรยายโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญอาจารย์จากมาหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การประชุมและการบรรยายให้ความรู้แก่ชุมชน  

เน้นการสร้างแบรนสินค้าของกลุ่มเช่นตราสินค้า  ชื่อสินค้าเป็นต้น  เป็นการให้กลุ่มทอเสื่อกกได้ออกความคิดเห็นถึงเอกลักษณ์ของชุมชนเป็นหลัก

อื่นๆ

เมนู