ข้าพเจ้านายเกรียงศักดิ์  ยอดเยี่ยม  นักศึกษา ตำบลไทยเจริญ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู้ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายมีหน้าที่ให้คีย์ข้อมูลจากพี่ๆที่เก็บรวบรวมข้อมูลของชาวบ้านในตำบลมาคีย์ลงระบบ  ได้มีการประชุมพูดคุยกันในที่ประชุมผ่านระบบออนไลน์แล้ว เนื่องจากข้าพเจ้าอยู่ในพื้นที่ ที่ห่างใกล้จากตำบลมากพี่ๆจึงมอบหมายให้คีย์ข้อมูล พืช-สัตว์ ที่ได้ไปสำรวจเก็บรวบรวมมาเพื่อลงระบบ

อื่นๆ

เมนู