ข้าพเจ้า นางสาวพัชริดา ฤทธิ์ธวัช เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทประชาชน                           พื้นที่รับผิดชอบตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ข้าพเจ้าได้ดำเนินงานและจัดกิจกรรมรวมถึงการประชุมเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านไทยเจริญ ม.1

ในการจัดกิจกรรมและการประชุมได้มี วิทยากร คณะอาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ดำเนินงานและชาวบ้านเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                        1. ออกแบบลายของเสื่อกกเพื่อให้โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า                                                                                                                                             2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์                                                                                                                                                           3. ออกแบบ LOGO ของผลิตภัณฑ์

จากการประชุมและอบรมได้แนวทางในการอกแบบผลิตภัณฑ์ที่แน่ชัดและได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น  ขอขอบคุณวิทยากรที่ให้ความรู้ ขอขอบคุณคณะอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำตลอดการประชุม ขอขอบคุณชาวบ้านในชุมชนทอเสื่อกกที่ให้ความร่วมมือและร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์ และต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ดำเนินการทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือและจัดกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

รูปภาพการจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=ka8HgTsTG4Q

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู