โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ
ข้าพเจ้านางสาวพรชิตา พันธ์พงษ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมสรุปข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย ในวันที่ 18เมษายน 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมสรุปข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย  หลังจากที่ได้เข้าสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมสรุปข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย จะมีอยู่ 3 หัวข้อคือ
1.ระบบเศรษฐกิจในชุมชน
2.กลุ่มอาชีพชุมชน
3.สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อยอดชุมชน
โดยสรุปเป็นหัวข้อและออกไปนำเสนอเพื่อหาข้อสรุปเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนและเป็นประโยชน์แก่ชุมชนตำบลไทยเจริญให้ได้มากที่สุด

อื่นๆ

เมนู