ข้าพเจ้านางสาววรรณิสา บุญเรือง ประเภทประชาชน ตำบลไทยเจริญ

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู้ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมพาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ณ หมู่ 1 บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

บทนำ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ หมู่ 1 บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ สอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน จึงใคร่ขอความกรุณา ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และตอบคำถามในทุกคำถาม เพื่อเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

เนื้อเรื่อง

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม หมู่1 บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  การสำรวจอาชีพ พบว่าส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพหลัก เกษตร และอาชีพเสริม ค้าขายและรับจ้างทั่วไป รายได้เฉลี่ยประมาณ 2000-5000 บาทต่อเดือน แต่ละครัวเรือนมีประชากร 3-7 คนต่อครัวเรือน และมีที่ดินทำกินของตนในพื้นที่อยู่ประมาณ 3-20 ไร่

 

 

อื่นๆ

เมนู