การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน บ้านปราสาทพร

จากชื่อบทความ : ลงพื้นที่เก็บข้อมูล MS07- ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้รับผิดชอบลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ หมู่ 12 บ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

การปฏิบัติงาน

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เข้าไปเก็บข้อมูลพื้นฐาน ณ หมู่ 12 บ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยได้มอบหนังสือราชการ ที่ อว ๐๑๒๔.๕/ว ๒๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่บ้าน ให้แก่ นายสุเทพ ประทุมตรี (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์) และพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลพื้นของหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ประชากร และเขตแดนหมู่บ้าน  เพื่อเตรียมตัวเตรียมแบบสอบถาม และประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในชุมชน หมู่ 12 บ้าน

มอบหนังสือราชการ ที่ อว ๐๑๒๔.๕/ว ๒๖                      แก่นายสุเทพ ประทุมตรี (ผู้ใหญ่บบ้าน)

 

วันที่ 7 – 11 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านซึ่งเป็นคนที่อยู่อาศัยอยู่ และทำมาหากินมานานหลายปี หลังจากที่ได้  พูดคุย ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์ม (01) สำรวจข้อมูลชุมชน บริบทด้านการประกอบอาชีพ  พบว่าประชาชนในหมู่บ้านมีอาชีพด้านการทำการเกษตร คือ ทำนา ทำไร่ เป็นอาชีพหลัก  ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

ลักษณะเด่นของชุมชน

บ้านปราสาทพร หมู่ 12  เป็นหมู่บ้านที่นับถือศาสนาคริตส์ โดยมีบาทหลวงที่แบบอย่างให้กับประชนในหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้านมีแหลงโบราณสถาน โบสถ์

โครงการตัวอย่างในหมู่บ้าน

– มีการทำความสะอาดหมู่บ้านทุกสัปดาห์

– เริ่มมีการสร้างแปลงเกษตรตัวอย่าง เพราะในชุมชนมีการปลูกพืชผักสวนครัว ของครัวเรือนจำนวนมาก

หลังจากได้รวบรมข้อมูลในหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อย จึงได้ร่วมประชุมและวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนได้ดังนี้

     

1. ชาวบ้านมากกว่าร้อยละ 50 เป็นผู้ที่มีอายุ 40  ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ทำอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก แต่ก็ไม่มีรายได้มากพอ

2. ชาวบ้านอยากให้มีการนำโครงการที่ช่วยสร้างรายได้มาให้กับคนในชุมชน เพื่อจะมีงานที่ช่วยสร้างรายได้

3. ในหมู่บ้านขาดแสงไฟส่องสว่าง อยากให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาติดตั้งให้

 

อื่นๆ

เมนู