ชื่อบทความ : ลงพื้นที่เก็บข้อมูล MS07- ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

  ได้รับผิดชอบลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ หมู่ 12 บ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

การปฏิบัติงาน

       ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เข้าไปเก็บข้อมูลพื้นฐาน ณ หมู่ 12 บ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยได้มอบหนังสือราชการ ที่ อว ๐๑๒๔.๕/ว ๒๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่บ้าน ให้แก่ นายสุเทพ ประทุมตรี (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์) และพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลพื้นของหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ประชากร และเขตแดนหมู่บ้าน  เพื่อเตรียมตัวเตรียมแบบสอบถาม และประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในชุมชน หมู่ 12 บ้าน

มอบหนังสือราชการ ที่ อว ๐๑๒๔.๕/ว ๒๖                      แก่นายสุเทพ ประทุมตรี (ผู้ใหญ่บบ้าน)

 

วันที่ 7 – 11 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านซึ่งเป็นคนที่อยู่อาศัยอยู่ และทำมาหากินมานานหลายปี หลังจากที่ได้  พูดคุย ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์ม (01) สำรวจข้อมูลชุมชน บริบทด้านการประกอบอาชีพ  พบว่าประชาชนในหมู่บ้านมีอาชีพด้านการทำการเกษตร คือ ทำนา ทำไร่ เป็นอาชีพหลัก  ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

ลักษณะเด่นของชุมชน

        บ้านปราสาทพร หมู่ 12  เป็นหมู่บ้านที่นับถือศาสนาคริตส์ โดยมีบาทหลวงที่แบบอย่างให้กับประชนในหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้านมีแหลงโบราณสถาน โบสถ์

โครงการตัวอย่างในหมู่บ้าน

        – มีการทำความสะอาดหมู่บ้านทุกสัปดาห์

       – เริ่มมีการสร้างแปลงเกษตรตัวอย่าง เพราะในชุมชนมีการปลูกพืชผักสวนครัว ของครัวเรือนจำนวนมาก

 

วีดีโอการปฏิบัติงาน ตำบลไทยเจริญ

 

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านปราสาทพร หมู่ 12  ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นายธวัชชัย เสกขา ประเภท กพร.

อื่นๆ

เมนู