ดิฉันนางสาววันสุดา เงินประเสริฐ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน (บัณฑิตจบใหม่) ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันและทีมงานลงพื้นที่จัด U2T สู้ภัยโควิด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนแก่ประชาชน เพื่อเพิ่มความตระหนักต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และยังเป็นการลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.40-10.00 น. เริ่มกิจกรรม ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด โดยอาจารย์ผกามาศ บุตรสาลี และคณะได้กล่าวเปิดงาน แนะนำทีมงาน และรายละเอียดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้แก่ประชาชน มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน เวลา 10.00-11.00 น. มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 โดยนางสาวปฏิมาพร แป่มจำนัก และนางสาวปวีนา มีเทียน มีเนื้อหาคร่าวๆดังนี้

1.ความหมายของวัคซีน วัคซีนคือสารที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับเชื้อโควิด-19

2.สถานการณ์วัคซีนและการระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทยในปัจจุบัน

3.ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนที่ถูกต้อง เช่น การฉีดวัคซีนไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้ 100 เปอร์เซ้นต์

4.กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการฉีดวัคซีน

5.การเตรียมตัวก่อน-ระหว่าง-หลังการฉีดวัคซีน

6.อาการข้างเคียง

นอกจากนี้ ยังได้ทำการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว โดยเฉพาะ อสม.ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ทีมงานได้มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แก่ผู้นำชุมชน เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และลงพื้นที่ตามครัวเรือนแจกอุปกรณ์ดังกล่าว

จากการดำเนินกิจกรรม พบว่าประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วม กิจกรรมU2T สู้ภัยโควิด เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่เกินที่รัฐบาลกำหนดในการร่วมกิจกรรม คือ 50 คน และจากการสอบถามประชาชนมีความตระหนักและมีวิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างดี เช่นการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปที่สาธารณะ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเข้ารับฉีดวัคซีน

 

อื่นๆ

เมนู