ข้าพเจ้านางสาววรรณิสา บุญเรือง ประเภทประชาชน ตำบลไทยเจริญ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู้ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 10  พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ณ หมู่ 1 บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

บทนำ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ หมู่ 1 บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าสำรวจ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งเข้าสำรวจสอบถามผู้นำหมู่บ้าน โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริง และตอบคำถามในทุกคำถาม เพื่อเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

เนื้อเรื่อง

ข้าพเจ้าได้เข้าไปสำรวจข้อมูล หมู่1 บ้านไทยเจริญ  ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยสำรวจพืชในชุมชน พบว่า ปลูกข้าว และมันสำปะหลัง เป็นส่วนใหญ่  มียางพารา และปาล์ม  เป็นบางส่วน ผลไม้ในชุมชนจะมีกล้วย

สัตว์ในชุมชน ส่วนใหญ่เลี้ยงวัว และไก่ สัตว์ที่เริ่มนิยมกันในช่วงนี้ คือ หนูนา และจิ้งหรีด หม่อนไหม แพะ ปลา ปู มีเป็นบางส่วน

ร้านอาหารในหมู่บ้านมีไม่ค่อยเยอะ เพราะชุมชนติดกัน

อื่นๆ

เมนู