ข้าพเจ้านางสาววนัสชนกอำพิมพ์ประเภทบัณฑิตจบใหม่ตำบลไทยเจริญอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ได้ลงฟื้นที่ปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 5-15 มีนาคม2564 หมู่ที่2 หมู่บ้านถนนหักตำบลไทยเจริญอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์

บทนำ

        ข้าพเจ้าและทีมได้ลงพื้นที่หมู่2 หมู่บ้านถนนหักตำบลไทยเจริญอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินศักยภาพตำบลตามเป้าหมาย16 เป้าหมายและแบบฟอร์ม06  (แบบฟอร์มชุดที่1-4) เป็นแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่(Emerging infectious diseases)

 เนื้อเรื่อง

                ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสำรวจศักยภาพ16 เป้าหมายกับผู้นำชุมชนซึ่งได้ข้อมูลดังนี้หมู่บ้านมีศักยภาพตามเป้าหมาย3 เป้าหมายดังนี้

                 เป้าหมายที่1. หมู่บ้านนี้มีการฝึกทักษะอาชีพจำนวน 3 กิจกรรมได้แก่

                         กิจกรรมที่ 1  ชื่อกิจกรรมคือแปรรูปกล้วยภายในชุมชนส่งออกตลาด

                         กิจกรรมที่ 2 ชื่อกิจกรรมคือแปรรูปเห็ดภายในชุมชน

                          กิจกรรมที่ 3  ชื่อกิจกรรมคือบ้านจักสานภายในชุมชน

                  เป้าหมายที่ 2. อาชีพที่สำคัญของตำบลคืออาชีพ(ทำนา/ทำไร่/ทำมันสำปะหลัง/อ้อย/ยางพาราหรืออื่นๆระบุ).ทำนา, ทำไร่, มันสำปะหลัง, อ้อย, ยางพารา

                  เป้าหมายที่ 3. สถานที่ท่องเที่ยววัดบ้านโนนสวรรค์หมู่ที่ 9 และภายในชุมชนบ้านถนนหัก

                   ผู้มีบทบาทในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคือผู้ใหญ่บ้านร่วมกับประชาชนในชุมชน

                  แบบฟอร์ม06  (แบบฟอร์มชุดที่1-4) เป็นแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่(Emerging infectious diseases) โดยข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่าประชาชนมีการสวมหน้ากากอนามัยมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือบริการมีมาตรการวัดอุณหภูมิ

 สรุป

                 การปฏิบัติงานโครงการในครั้งนี้ทำให้ทราบว่าหมู่2 หมู่บ้านถนนหักตำบลไทยเจริญอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์มีศักยภาพภายในหมู่บ้านของตำบลไทยเจริญโดยมีศักยภาพทั้งหมด3 เป้าหมายดังนี้เป้าหมายที่  เป้าหมายที่1. หมู่บ้านนี้มีการฝึกทักษะอาชีพจำนวน3 กิจกรรมได้แก่กิจกรรมแปรรูปกล้วยกิจกรรมแปรรูปเห็ดกิจกรรมบ้านจักสานเป้าหมายที่2. อาชีพที่สำคัญของตำบลคืออาชีพ(ทำนา/ทำไร่/ทำมันสำปะหลัง/อ้อย/ยางพาราหรืออื่นๆระบุ).ทำนา, ทำไร่, มันสำปะหลัง, อ้อย, ยางพารา. เป้าหมายที่3. สถานที่ท่องเที่ยววัดบ้านโนนสวรรค์หมู่ที่9 และภายในชุมชนบ้านถนนหัก            

อื่นๆ

เมนู