ชื่อบทความ : ลงพื้นที่เก็บข้อมูล MS07 และวิเคราะห์ 16 เป้าหมาย ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

  ได้รับผิดชอบลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ หมู่ 12 บ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 

การปฏิบัติงาน

       ในวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เข้าไปเก็บข้อมูล 16 เป้าหมาย ณ หมู่ 12 บ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์   โดยสอบถามข้อมูลของ 16 เป้าหมายกับนายสุเทพ ประทุมตรี (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์) และพูดคุยรายระเอียดเกี่ยวกับ 16 เป้าหมาย ว่าในหมู่บ้านมีเป้าหมายใดบ้าง

พบว่า ในหมู่บ้านปราสาทพร มีกลุ่มเป้าหมายการสำรวจศักยภาพ 16 เป้าหมาย ที่โดดเด่น 4 ด้าน คือ

1. มีสมรรถนะในการจัดการสูง                                                                                                                              – ของค์กรชุมชนระดับหมู่บ้าน (ผู้นําชุมชน/ผู้นําทางความคิด) ของหมู่บ้านนี้ คือ คุณสุเทพ ประทุมตรี มีผลงานเด่นได้แก่ เป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนเป็นชุมชนปลอดขยะ เครือข่ายที่ร่วมมือกันคือ ประชาชนในชุมชน บาทหลวง และผู้ใหญ่บ้าน

2. การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม                                                                                                    ศักยภาพชุมชนท้องถิ่น มีดังนี้

– แหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจคือ หนองน้ำขนาดใหญ่

– วัฒนธรรมด้านความเชื่อ คือ วัด โบสถ์ในโรงเรียนมารดาวนารักษ์

 

 

– แหล่งท่องเที่ยว คือ                                                                                                                                                                                                   1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร”สวนปู่ยา ย่าบัว” ของนายสุรัตน์                                                                                                                   2. โบสถ์คริสต์ วัดพระแม่คนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน                                                                                                                         3. โบราณสถานปราสาทพร ในโรงเรียนมารดาวนารักษ์

   

3. เกษตรทฤษฏีใหม่                                                                                                    ครัวเรือนที่ทำการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตเพื่อบริโภคเหลือจึงจำหน่าย คือ ครอบครัวของคุณสุรัตน์ ประทุมโพธิ์  มีสวนชื่อ สวนปู่ยา ย่าบัว

   

4. ตำบลทำความดี                                                                                                       

มีวัดหรือศาสนสถานจำนวน 1 แห่ง ชื่อ วัดพระแม่คนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน เป็นวัดคริสต์ซึ่งมีโบสถ์ขนาดใหญ่ให้ประชนได้เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งอยู่ในโรงเรียนมารดาวนารักษ์ มีชาวบ้านเข้าวัดฟังธรรม มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทุกวันอาทิตย์ ซึ่งจำนวนผู้เข้าร่วมทุกครั้ง มากกว่า 100 คน

มีกิจกรรมจิตอาสาในชุมชน มีกิจกรรมอะไรบ้าง อธิบาย ในชุมชนมีการจัดกิจกรรมทำความสะอาดทุกสัปดาห์ทำให้ชุมชน หมู่ 12 สะอาด

   

วีดีโอการปฏิบัติงาน ตำบลไทยเจริญ

อื่นๆ

เมนู