ข้าพเจ้า นายวชิรภรณ์. ทรัพย์สุนทร  ประเภทจ้างงาน ประชาชน สังกัด ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงพื้นที่ในวันที่ 14 มีนาคม 2564 เพื่อสำรวจผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ภายในหมู่บ้าน และเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน

ในวันที่ลงพื้นที่ บ้านโคกลอย ตำบลไทยเจริญ ก็ตรงกับงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ของวัดบ้านโคกลอยพอดี ซึ่งประเพณีนี้ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลานในปัจจุบัน

เราได้เข้าไปศึกษาประเพณีอันดีงามของหมู่บ้าน บ้านโคกลอย และได้สอบถามเกี่ยวกับประเพณีที่จัดขึ้นมา

อุปสรรคในการลงพื้นที่ คือ ถนนที่ยังชำรุด และอากาศก็ค่อนข้างร้อนมากๆ

อื่นๆ

เมนู