ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ตรวจมรรคา ประเภท นักศึกษา ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร MS07               ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู้ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ที่ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนนี้เดือนนี้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายคือกรอกแบบสำรวจ01 ข้อมูลระดับบุคคลและครัวเรือน และ02แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19- เพิ่มเติมลงในระบบ และได้แบ่งหน้าที่กับสมาชิกในกลุ่มสำรวจเกี่ยวกับประเมินภาพรวม 16 ตัวชี้วัด สำรวจวัดและโรงเรียน และสำรวจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน และสินค้าโอท็อปเด่นๆของ ตำบลไทยเจริญ ซึ่งในตำบลไทยเจริญนั้นมี14 หมู่บ้าน ในแต่ละหมู่บ้านก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันออกไป แต่ที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน งานจักสาน อีกทั้งยังมีผ้าไหม มีลวดลายหลากหลายซึ่งเป็นการออกแบบและทอจากฝีมือชาวบ้าน ทั้งขายและไว้ใช้ในครัวเรือน

คลิปการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู