การปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม

ข้าพเจ้านางสาวสุพรรษา อดทน ประเภทนักศึกษา    หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบล เเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทนำ

  ข้าพเจ้าได้เเละทีมงานได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม  โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเสื่อกกเเบบครบวงจร เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเเละส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านไทยเจริญ .ไทยเจริญ.ปะคำ .บุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้กับกลุ่มเสื่อกกในชุมชน เกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก

 

เนื้อเรื่อง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 คณะผู้ปฏิบัติงานU2T ได้จัดโครงการพัฒนากระบวนการผลิตเสื่อกกเเบบครบวงจรเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเเละส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่1 บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อ โดยรูปแบบกิจกรรมมีดังนี้

การบรรยายเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์เสื่อกก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญรัตน์ยุทธสารเสนีย์

กิจกรรมเสนอลายเสื่อกกประจำกลุ่ม โดยมาจากเอกลักษณ์ประจำตำบล ซึ่งในพื้นที่ตำบลไทยเจริญมีปราสาทโบราณ ชื่อว่า ปราสาทตาดำ เเละโดยระหว่างทางเข้าหมู่บ้านไทยเจริญมีต้นคูณเป็นจำนวนมากจึงได้ลายเสื่อกก คือ ลายปราสาทเเละลายดอกคูณ

กิจกรรมเสนอชื่อประจำกลุ่ม  โดยได้ชื่อประจำกลุ่มคือ กกศิลา

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี

 

ภาพกิจกรรม

 

 

อื่นๆ

เมนู