1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ
  4. (MS07) โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเสื่อกกแบบครบวงจรเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน

(MS07) โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเสื่อกกแบบครบวงจรเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน

ข้าพเจ้านางสาวปฏิมาพร แป่มจำนัก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท กพร. ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติงานย้อมสีกกไหลด้วยสีธรรมชาติ ณ ตำบลไทยเจริญ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

 

เนื้อเรื่อง

ข้าพเจ้าและทีมงานได้และลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเสื่อกกแบบครบวงจรเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน โดยเริ่มดำเนินกิจจกรรมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. โดนมีขั้นตอนและอุปกรณ์ดังนี้

(เอกสรประกอบการทำกิจกรรม)

กระบวนการย้อมสีเส้นปกด้วยสีธรรมชาติ
การย้อกกด้วยธรรมชาติมีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ
1. พืชที่เป็นแห่งสีธรรมชาติเป็นพืชชนิดเดียวกับที่ใช้ในการย้อมีผ้าและสิ่งทอ เช่น แก่นฝาง ขมิ้น แก่นประดู่ แก่นขนุน  เป็นต้น วัสดุให้สีเหล่านี้จะเตรียมในรูปสารละลายที่มีน้ำเป็นคัวทำละลาย
2. สารช่วยติดสี มีหน้าที่ช่วยให้สีติดอยู่บนเส้นกก โดยสารช่วยติดสีที่นิยมใช้ในกระบวนการย้อมสีธรรมชาติส่วนใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ
1. สารช่วยติดสีเคมี  เช่น เบกกิ้งโซดา สารส้ม
2. สารช่วยติดสีธรรมชาติ เช่น เกลือ น้ำโคลน

ขั้นตอนการย้อมสีเส้นกกดีวยสีธรรมชาติ
1. ให้ต้มน้ละลายพืชย้อมสีที่เตียมไว้ กรองเศษออกให้เรียบร้อย
2.นำเส้นกกแห้ง ลงแช่ในน้ำอุ่น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง  ก่อนนำเส้นกกขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำ
3. เตรียมสารละลายที่ช่วยให้สีติด โดยละลายสารส้ม เบกกิ้งโซดาลงไปในน้ำเดือด
4. นำเส้นกกในข้อ1 . งไปแช่ในสารละลายที่ช่วยทำให้ติดสี เพิ่มความร้อนจนเดือดเบาๆ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำเส้นกกออกไปตากให้สะเด็ดน้ำ
5. ระหว่างที่รอให้น้ำสะเด็ดให้เตรียมต้มน้ำสีที่กรองแล้ว แล้วเติมเกลือ
6. นำเส้นกกที่ได้จากข้อ 4 ลงแช่ในน้ำสีต้มให้เดือด 1 ชั่วโมง
7. นำกกขึ้นตากให้แห้ง

 

สรุป

จากการดำเนินกิจกรรม พบว่าอุปสรรค์ส่วนใหญ่จากการย้อมสีจากธรรมชาติคือการหาวัตถุดิบสีจากธรรมชาติ เช่น แก่นฝาง ซึ่งเป็นพืชที่ค่อนข้างหายากในพื้นที่ สภาพอากาศมีผลต่อการย้อมสีกกไหล คือ วันที่มีอากาศชื้นหรืออากาศเย็นสีจะติดยากกว่าวันที่มีอากาศร้อน ระยะเวลาที่ยาวนานในการย้อมสีให้ติด ซึ่ง จากการพูดคุยสอบถามประชชนผู้เข้าร่วมพบว่า มีหลายคนมีอาการแพ้สีสารเคมี เช่น วิงเวียน แน่นหน้าอก และประชาชนลงความคิดเห็นว่า สีจากธรรมชาติปลอดภัย  และสวยไม่แพ้สีจากสารเคมี

วิดีโอการปฏิบัติงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู