ข้าพเจ้านายเกรียงศักดิ์  ยอดเยี่ยม นักศึกษา ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรนาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  เดือนนี้ได้มีการลงพื้นที่อบรมเรื่องการย้อมกกสีให้แก่ชาวบ้านโดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการย้อมสีได้ลงไปให้ความรู้ชาวบ้านด้วยมีการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ด้านการทอเสื่อกก และให้ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะส่งออกไปยังตลาด และมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD ของชาวบ้านในตำบลไทยเจริญ

 

 

อื่นๆ

เมนู