ข้าพเจ้า นางสาววิมลภรณ์ พรมจรรย์         ประเภทนักศึกษา

     ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

   ดิฉันพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ประจำเดือนพฤศจิกายน ..2564 ทำการจัดประชุมเพื่อวางแผนงานการออกแบบลวดลายของผลิตภัณฑ์ การออกแบบแปรรูปสินค้าต่างๆที่จะนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ชุมชน

   โดยมีลำดับการทำงาน ดังนี้

1 ดำเนินการจัดประชุมเพื่อวางแผนงานระบบการดำเนินกิจกรรม

2 ดำเนินกิจกรรม คือ ทำการย้อมสีกกเพิ่มเติม เนื่องจากประมาณที่ย้อมไว้ไม่เพียงพอต่อการทำผลิตภัณฑ์

      มีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.ต้มนำเปล่าให้ร้อน แล้วใส่แก่นประดู่ที่ผ่าเป็นชิ้นเล็กๆลงไป และกรองเศษออกให้เรียบร้อย

2.นำเส้นกกที่แห้ง ลงไปแช่ในน้ำอุ่นในเป็นเวลาประมาณ 1 ชมก่อนที่จะนำเส้นกกขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำ

3. เตรียมสารละลายที่เป็นตัวช่วยให้สีติดเส้นกก  คือ ละลายสารส้ม เบกกิ้งโซดาลงไปในน้ำเดือด

4. นำเส้นกกในข้อ1 ไปแช่ในสารละลายที่ช่วยทำให้ติดสี เป็นเวลาประมาณ 1 ชม. จากนั้นนำเส้นกกออกไปตากให้สะเด็ดน้ำ

5. ระหว่างที่รอให้เส้นกกสะเด็ดน้ำ ให้เตรียมต้มน้ำสีที่กรองแล้ว แล้วเติมเกลือใส่ลงไป

6. นำเส้นกกที่ได้จากข้อ 4 ลงแช่ในน้ำสีต้มให้เดือดใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

7. นำเส้นกกขึ้นจากน้ำสีไปตากให้แห้งสนิท

8.นำเส้นกกไปทอเสื่อแล้วทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

     และดิฉันพร้อมคณะได้ลงสำรวจพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายหมู่บ้านในตำบลที่ได้รับผิดชอบ โดยสำรวจเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกร และสอบถามรายได้ในแต่ละปี อาชีพ และสำรวจพืช สัตว์ ที่เกษตรกรนิยมปลูก โดยใช้เทคโนโลยีในการทำเกษตรกี่ครัวเรือน

และได้สรุปข้อมูล CBC ซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้

อื่นๆ

เมนู