ข้าพเจ้านางสาววนัสชนก อำพิมพ์ บัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

การดำเนินงานตลอดโครงการ ดังนี้

โดยตลอดระยะเวลาของโครงการ ได้ทั้งความรู้  ทักษะ  และความคิดใหม่ๆมากมาย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก

ซึ่งในการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมเป็นการติดตามงาน ของโครงการ คือตรวจสอบคุณภาพการทำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาวบ้าน

ดำเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งปี  ส่งต้นสังกัด ในส่วนข้อมูลพื้นฐานของตำบล การวิเคราะห์ผล sti  วิเคราะห์ dcb

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการว่ามีผลสัมฤทธิ์ ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด

ได้รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มจัดส่งมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพประกอบโครงการ

อื่นๆ

เมนู