ข้าพเจ้านางสาวปฏิมาพร แป่มจำนัก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท กพร. ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติงาน ณ ตำบลไทยเจริญ เมื่อ 13-30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่จัด U2T ได้ลงพื้นที่การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อและเขียนเล่มรายงานโดยข้าเจ้าทำหน้าที่ในการรับผิดชอบดังนี้

1.ส่วนที่ 5 ข้อมลผู้ปฏิบัติงาน

2.ส่วนที่ 6 การต่อยอดพัฒนาตำบล

3.ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และติดตามการแปรรูปจากเสื่อกก

4.คีย์ข้อมูลพืชในท้องถิ่นเพิ่มเติมในระบบ

ขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์

1.ทอเสื่อตามลายที่ต้องการ คือ ลายดอกคูณ

2.ทาแลกเกอร์เพื่อเพิ่มความเงางามของเนื้อไหล และนำไปตากแดดให้แห่งประมาณ 30 นาที

4.ทำการวัดขนาดหมอน ซึ่งเป็นหมอนขนาดเล็ก มีขนากประมาณ ยาว 35 ซม. กว้าง 20 ซม. สูง 12 ซม.

5.ทำการเย็บผ้าบริเวณหัวท้ายของหมอนและเย็บเข้ากับเชือกผูก

5.นำหมอนที่มีขนาดพอดีกับปลอกหมอนดังกล่าวมาใส่

 

เนื้อในส่วนที่ 6 การต่อยอดพัฒนาตำบล มีดังนี้

1.ด้านผลิตภัณฑ์
-การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกที่ย้อมจากสีธรรมชาติ
เกิดกลุ่มทอเสื่อในชุมชน โดยการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถสร้างรายได้ให้แกชุมชน โดยมีการต่อยอดในด้านการแปรรูปเป็นของใช้ต่างๆมากขึ้น อีกทั้งยังมีการออกแบบลวดลายประจำกลุ่มที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ดอกคูณ ที่นำไปทอลงเสื่อและแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ เกิดเป็นสินค้า OTOP
การเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ จะสามารถสร้างจุดเด่นแก่กลุ่มทอเสื่อได้ โดยเสื่อทอที่ผ่านการแปรรูปนั้นจะมีลักษณะที่จำได้ง่าย และใช้สอยได้จริง เช่น ปลอกหมอนลอยดอกคูณ กล่องทิดชู่ลายดอกคูณ แจกันลายดอกคูณ กระเป๋าลายดอกคูณ เป็นต้น
โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สามารถพัฒนาและต่อยอดได้ทั้งรูปแบบ ลวดลาย สีสัน รูปทรง การใช้ประโยชน์ รวมไปถึงความปลอดภัยจากสีธรรมชาติที่มีสีสันสวยงาม ให้มีหลากหลายรูมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
2.ด้านการตลาด E-Marketing
มีการสร้างเพจเพื่อจำหน่ายสินค้าในตำบลไทยเจริญ ผ่าน Facebook คือ เสื่อกกศิลา ซึ่งสามารถ Promote สินค้า อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการซื้อสินค้า และสามารถต่อยอดโดยการถ่ายภาพสินค้าลงในสื่อ Social อื่นๆ รวมไปถึงแอพ Shopping ต่างๆ ที่มีความทันสมัย

3.ด้านการท่องเที่ยว
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จัดการรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวผ่านการทำแผนที่ และพัฒนาต่อยอดอย่างมีเอกลักษณ์ Promote เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม เห็ดแปรรูป สินค้า OTOP บ้านแปรรูปไม้สัก จักสาน การปลุกผักปลอดสาร ปราสาทตาดำ และโบสถ์คริสต์ ซึ่งของดีประจำตำบลไทยเจริญ พัฒนารูปแบบและเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดสารพิษอยากเต็มรูปแบบ

การแปรรูปมีดังนี้ กล่องทิดชู่ ปลอกหมอน และอื่นๆที่กำลังดำเนินการทอและแปรรูป

 

วิดิโอการปฏิบัติงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู