การปฏิบัติงาน วันที่ 13-30 ธันวาคม 2564

ข้าพเจ้านางสาวสุวิมล สังวัฒยาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ตลอดการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

1.การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือนได้พบปะชาวบ้านได้พูดคุยถึงความเป็อยู่ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และปัญหาโควิด

2.หลังจากลงพื้นที่ก็ได้มีการนัดหมายทีมงานเพื่อจัดทำแผนผังเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ในตำบลไทยเจริญ

3.ทีมงานได้ข้อตกลงว่าจะทำผลิตภัณฑ์เสื่อกกจากสีธรรมชาติ

4.อาจารย์ที่ปรึกษาได้เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการทอเสื่อมาให้ความรู้แก่กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อ นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบร์นให้ตัวผลิตภัณฑ์มีมูลค่า สร้างโปรดักให้ชุมชน

5.ออกแบบลายเสื่อกกร่วมกันทั้งทีมงานและกลุ่มแม่บ้านทอเสื่อไทยเจริญ ได้เป็นลายดอกคูณ

6.ทีมงานได้จัดเตรียมหาสิ่งต่างๆที่ต้องใช้ในการย้อมสีกก เช่น สีธรรมชาติจากแก่นขนุน เหง้ากล้วย เปลือกมะหาด และต้นกกสด เพื่อนำมากรีดให้เป็นเส้นบางๆ หลักจากกรีดต้นกกแล้วก็นำไปตากแห้ง

7.วิทยากรได้มาให้ความรู้เป็นครั้งที่2 เกี่ยวกับสีธรรมชาติ และจัดเตรียมอุปกรณ์มาทำการย้อมสีกกตามข้อที่กล่าวมา ทีมงานได้ช่วยกันย้อมสีกกกับกลุ่มแม่บ้าน ย้อมเสร็จก็นำไปตากแห้งอีกครั้ง

8.พอได้กกจากการย้อมสีธรรมชาติแล้วเราก็นำมาทอให้เป็นลายที่เราเคยได้ออกแบบไว้ เราก็จะได้เสื่อกกผืนยาวเพื่อที่เราจะได้นำไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามที่เราต้องการ

 

อื่นๆ

เมนู