การดำเนินงานตลอดของโครงการ

ได้ใช้โครงการ

โดยตลอดระยะเวลาของโครงการ ผมได้ความรู้  ทักษะ  ใหม่ๆมากมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวผมอย่างมาก

ซึ่งในการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมเป็นติดตามงาน ของโครงการ คือตรวจสอบคุณภาพการทำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาวบ้าน

ดำเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งปี  ส่งต้นสังกัด ในส่วนข้อมูลพื้นฐานของตำบล การวิเคราะห์ผล sti  วิเคราะห์ dcb

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการว่ามีผลสัมฤทธิ์ ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด

ได้รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มจัดส่งมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู